KLAUZULA INFORMACYJNA
 
§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (Klientów) korzystających z usług administratora danych.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Aleksandra Gumienna wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Color-Mix Aleksandra Gumienna pod adresem 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysoka 27, NIP:  514-015-57-74; adres e-mail: a.gumienna@color-mix.pl
3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
4. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne lub może wynikać z obowiązujących przepisów prawa np. podatkowego, Kodeksu pracy i jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
5. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw zachęcamy do kontaktu:
- adres e-mail:
- pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 2.

 
§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów w sposób stacjonarny jak i on-line;
b) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na stronie www lub poprzez pocztę e-mail.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) podejmowanie działań w celu zawarcia oraz realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. a i b;
b) realizacja umowy, prawnie uzasadniony interes administratora danych, a także obowiązek wynikający z odrębnych przepisów prawa, w tym z Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. c;
c) prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) dla celu, o którym mowa w ust. 1 lit. d.

 
§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podwykonawcy dla zadań wykonywanych przez administratora danych, w tym biura rachunkowe, dostawcy usług hostingowych dla platform e-learningowych i poczty e-mail, dostawcy usług informatycznych w zakresie modernizacji platformy e-learningowej administratora danych oraz podmioty partnerskie świadczące w imieniu i na rzecz administratora danych usługi.
2. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 
§4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:
a) przez okres obowiązywania umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat;
b) przez okres 3 lat od dnia ostatniego szkolenia lub kursu;
c) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 
1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia po wskazanym okresie obowiązkowego przetwarzania dokumentów („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Color-Mix  tel. 609 092 925